pedagoxicos

Medios

Obxectivos pedagóxicos comúns ao Seminario

1. METODOLOXÍA

1.1. Ó principio de cada unidade farase:
a. Unha introdución relacional.
b. Repaso dos conceptos previos necesarios.
c. Actividades de repaso, si fose necesario.

1.2. No desenvolvemento da unidade, irase alternando:
a. Adquisición de novos coñecementos
b. Exercicios e problemas relacionados cos mesmos.
c. E o final da unidade, faranse actividades mesturadas de toda a unidade, para que o alumno consolide e comprobe os coñecementos acadados.

1.3. Para a adquisición dos novos coñecementos pódense combinar varios métodos:
a. Explicación directa.
b. Consulta no libro por parte do alumno.
c. Aprendizaxe por descubrimento, etc.

1.4. O profesor garantirá que os alumnos coñezan a resolución correcta de tódalas actividades propostas e aclarará calquera dúbida relacionada con elas.

1.5. O desenvolvemento das clases farase de forma activa e participativa, tratando na medida do posible, que sexan os alumnos os que expoñan a resolución das actividades, presenten alternativas, comentarios, etc.

1.6. As actividades do caderno presentaránse:
a. A data, as preguntas (ou a paxina e nº de exercício), en cor negra.
b. As respostas en lápis, ou cando sexa requerido, en cor azul.
c. As correccións do profesor, en cor vermella.

2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

2.1. Probas: Mínimo dúas por avaliación.

2.2. Lista de control de
a. Actividades, caderno (rendemento)
b. Disposicións básicas (comportamento)
c. Desenvolvemento na clase (actitude ante a materia, traballo, etc)
d. Actividades avaliables. (Aquelas que o profesor anuncie previamente que van ser cualificadas, e que poden consistir na resolución de exercicios no taboleiro, recollida de exercicios por escrito, etc.)

2.3. Exames de recuperación
a. Na primeira e segunda avaliación, un exame de recuperación por avaliación con posterioridade á mesma, excepto nas materias que sexan de avaliación continua.
b. A fin de curso, un exame de recuperación final de cada avaliación suspensa.


3. BAREMACIÓN

A cualificación de cada alumno en cada avaliación obterase a partir dos seguintes aspectos recollidos no caderno do profesor:

3.1. Notas das probas. Cada avaliación realizaranse como mínimo dúas probas. De todas elas calcularase a nota media.

3.2. Notas de clase:
a. Actividades realizadas na clase ou tarefas do caderno, serán cualificadas con dúas posibilidades: Positivo ou negativo.
b. Disposición básicas -Comportamento. Consignaranse no caderno do profesor como positivo ou negativo.
c. Desenvolvemento na clase (actitude ante a materia, traballo.) Consignaranse no caderno do profesor como positivo ou negativo

En cada avaliación, as notas da clase (actividades, disposicións básicas e actitude) poden subir ou baixar un máximo de dous puntos sobre a nota media dos exames, de xeito que si fosen todos positivos subirían dous puntos e se fosen todas negativos baixarían dous puntos.

Para o cálculo do que sube cada Positivo e baixa cada Negativo, divídese 2 (puntos) entre o numero total de positivos ou negativos rexistrados. A nota resultante será redondeada ao enteiro máis próximo.

A nota da avaliación será o resultado de calcular a nota media de todos os exames do trimestre e sumarlle ou restarlle o resultado das notas da clase.


4. RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS SUSPENSAS


4.1. Despois da 1ª e 2ª avaliación realizarase un exame de recuperación para os alumnos que levaran menos dun 5 no boletín de cualificacións.


4.2. Para o cálculo da nova nota da avaliación, tomarase a puntuación deste exame e sumaráselle ou restaráselle o resultado das notas da clase obtidas ó longo do trimestre.


4.3. Ós devanditos exames de recuperación tamén poderán presentarse todos aqueles alumnos que desexen subir a nota da avaliación, tendo en conta que a nota resultante substituirá a acadada anteriormente tanto si é máis alta como máis baixa.

5. CUALIFICACIÓN FINAL

5.1. Unha vez rematada a 3ª avaliación, se a cualificación en todas as avaliacións é como mínimo de 3, calcularase a nota media entre as tres notas de avaliación. Se o resultado (redondeado) e de 5 ou máis, esta será a nota final.


5.2. En caso contrario, o alumno debera volverse examinar (no exame de recuperación final) de todas aquelas avaliacións nas que teña unha nota de avaliación inferior a 5.


5.3. Despois de este exame volverase facer o mesmo calculo e, se é superior (obtendo un mínimo de 3 en todas as avaliacións), esa será a nota final.

5.4. Casos particulares:
a. No caso dos alumnos que obteñan unha nota final extremadamente baixa, contemplase a posibilidade de asignarlles ata un máximo de 2 puntos a criterio do profesor en función da actitude e do esforzo amosado polo alumno á longo do curso.

b. Para os alumnos de Bacharelato poderase redondear a nota final ó seguinte enteiro sempre que o profesor o considere xusto a fin de contribuír a aumentar a nota media do alumno.


6. COMPETENCIAS BÁSICAS

A competencia básica é a capacidade de poñer en práctica de forma integrada, en contextos e situacións diversos os coñecementos, as habilidades e as actitudes persoais adquiridas. O concepto de competencia inclúe tanto os saberes como as habilidades e as actitudes e vai máis alá do saber e do saber facer, incluíndo o saber ser ou estar.

Considéranse as seguintes competencias básicas:

a. Competencia en comunicación lingüística

b. Competencia matemática

c. Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico

d. Tratamento da información e competencia dixital

e. Competencia social e cidadá

f. Competencia cultural e artística

g. Competencia para aprender e aprender a aprender

h. Autonomía e iniciativa persoal

 

 

 

 


 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com